Zasady organizowania oraz przeprowadzania zawodów w indywidualnym strzelectwie basenowym

1. Definicja.

Przez basenowe strzelectwo podwodne należy rozumieć sport strzelecki uprawiany na wstrzymanym oddechu pod powierzchnią wody, przez osobę nurkującą wyłącznie przy pomocy siły własnych mięśni, zaopatrzoną w specjalny sprzęt spełniający wymagania określone w punkcie 5 niniejszych przepisów.

2. Organizacja zawodów.

Osoby zajmujące się organizacją zawodów powinny:

 • posiadać zgodę opiekuna, właściciela basenu;
 • dokonać wnikliwego przygotowania oraz zabezpieczenia basenu;
 • muszą przestrzegać lokalnych i ogólnych praw dotyczących organizowania podobnych imprez sportowych, w szczególności dotyczących zabezpieczenia medycznego oraz ratownictwa wodnego;
 • podjąć wszystkie niezbędne środki w razie wypadku;
 • opublikować informacje o zawodach w internecie minimum 30 dni przed terminem zawodów;

Zawody w basenowym strzelectiwie podwodnym powinny być obsługiwane przez osoby pełniące następujące funkcje:

 • Sędzia główny;
 • Sędzia startowy;
 • Sędzia mierzący czas, chronometrażysta;
 • Sędzia torowy;
 • Sędzia zastępczy;
 • Sędzia wynikowy;
 • Sędzia sprzętowy;
 • Osoba zmieniająca tarcze;

2.1. Panel Sędziów.

Członkowie panelu sędziowskiego:

 • Sędzia główny;
 • Sędzia startowy;
 • Reprezentant federacji (w zależności o rangi zawodów)

2.2. Kompetencje jury.

Do kompetencji jury należy:

 • interpretacja oraz przestrzeganie regulaminu;
 • rozwiązywanie problemów nie ujętych regulaminem;

Werdykty sędziów są niepodważalne. Wprzypadku gdy ilość głosów panelu Sędziowskiego nie pozwala na rozstrzygnięcie kwestii spornych, głos decydujący ma Sędzia główny.

2.3. Zadania osób obsługujących zawody.

2.3.1. Sędzia główny.

 • zapewnia ciągłość przebiegu zawodów;
 • przypisuje zakres obowiązków dla poszczególnych osób;
 • rozpoczyna oraz kończy zawody;
 • koordynuje zawody, w szczególności zapewniając pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zawodów;

2.3.2. Sędzia startowy.

 • dokonuje startów kolejnych serii, po tym jak Sędzia mierzący czas oraz Sędziowie torowi opuszczą strefę strzału oraz dadzą znak pełnej gotowości;
 • zarządza dwuminutowe przerwy między seriami na przygotowanie tarcz i okienek strzelniczych;
 • wstrzymuje zawody w przypadku gdy dojdzie do wypadku;

2.3.3. Sędzia mierzący czas, chronometrażysta.

 • mierzy czasy serii podczas konkurencji w trakcie zawodów;
 • kontroluje czas podczas serii testowych;
 • odpowiada za zawodników;

2.3.4. Sędzia torowy.

 • zarządza torem i dba o jego prawidłowe przygotowanie;
 • kontroluje czy strzała przekracza okienko strzelnicze podczas strzału;
 • kontroluje wyjęcie strzały;
 • kontroluje strzały;
 • nalicza kary;
 • przekazuje wszystkie informacje sędziemu mierzącemu czas;

2.3.5. Sędzia zastępczy.

 • jest odpowiedzialny za pobranie punktacji z tarczy strzelniczej;
 • rejestruje wyniki zawodników;
 • do zbierania punktacji używa sprzętu pomiarowego (przezroczysty wzorzec tarczy);
 • zapisuje wynik na tarczy strzelniczej zawodnika;

2.3.6. Sędzia sprzętowy.

W zakres jego obowiązków wchodzi sprawdzenie, przed rozpoczęciem zawodów, kusz używanych przez zawodników:

 • sprawdza czy kusza mieści się w pojemniku o wymiarach 30cm x 25cm x 160cm;
 • sprawdza czy ostrze strzały jest zgodne z regulaminem (dł. ostrza grotu min 11 mm, zaostrzone pod kątem 30 stopni);
 • sprawdza połączenie kuszy i strzały;
 • sprawdza jakość mechanizmu spustowego;
 • w przypadku kusz o naciągu gumowym, sprawdza stan gum naciągu;
 • sprawdza wybrane przez siebie inne parametry kuszy, które wpływają na bezpieczeństwo podczas zawodów;
 • ma prawo sprawdzić kusze ponownie podczas trwania zawodów oraz może poprosić o strzał próbny z odległości 1,5m;

2.3.7. Osoba zmieniająca tarcze (opcjonalnie).

Działa tylko na prośbę Sędziego startowego. Zdejmuje tarcze i przekazuje je Sędziemu mierzącemu czas. Zakłada nowe tarcze do ramki strzelniczej zawodnika.

Uwaga!

 • Podczas rozpoczęcia zawodów Sędzia główny przedstawia załogę organizującą zawody omawiając skrótowo zakres obowiązków każdej funkcyjnej osoby.
 • W wypadku małej liczy zawodników (do 15 osób), jedna osoba może pełnić funkcje kilku sędziów.

3. Obszar, miejsce strzelnicze.

Miejsce strzelnicze wyznacza na basenie organizator określając jego wymiary w taki sposób, aby zapewnić jego pełne bezpieczeństwo. Miejsce strzelnicze musi spełniać następujące wytyczne:

 • głębokość na której jest oddawany strzał, powinna oscylować pomiędzy 1,0 m a 5 m;
 • wymiary basenu nie powinny być mniejsze niż 10 na 20 metrów;
 • dystans boczny pomiędzy dwoma miejscami strzelniczymi nie powinien być mniejszy niż 2,5 m;
 • odległość tarczy od ściany nie powinna być mniejsza niż 2,5 m;
 • dla basenów o szerokości 10 m, możliwe są maksymalnie 3 miejsca strzelnicze;
 • tolerancja wymiarów niecki to +/- 10 cm;

4. Zawody.

4.1. Typy zawodów.

 • wewnątrz klubowe,
 • między klubowe,
 • powiatowe,
 • regionalne,
 • narodowe

4.2. Planowanie zawodów sportowych.

Zawody powinny być wpisane do kalendarza narodowego. Kalendarz zawodów aktualizowany jest co roku przez naczelna jednostkę organizacyjną, Stowarzyszenie Spearfishing Poland. Rejestracja zawodów na dany rok kalendarzowy powinna odbyć się przed ostatnim dniem grudnia poprzedzającego sezonu. Tylko jedne zawody w roku mogą mieć klasę zawodów narodowych. Każda zmiana daty zawodów, musi być zgłoszona pisemnie nie później niż na 21 dni przed datą zawodów.

5. Sprzęt strzelecki.

5.1. Kusza.

 • dozwolone są kusze o naciągu gumowym lub na sprężone powietrze,
 • kusza musi być ładowana siłą mięśni bez pomocy z zewnątrz,
 • kusza może być produkcji komercyjnej lub ręcznie robiona,
 • kusza przygotowana do strzału musi zmieścić się do pudła o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 25 cm, długość 160 cm,
 • masa kuszy nie może przekraczać 5 kg,
 • używanie i instalacja sprzętu zasilanego prądem elektrycznym jest surowo zabronione,
 • podczas zawodów, zawodnik może być wyposażony maksymalnie w dwie kusze, podczas wykonywania próby może używać tylko jednej z nich,

5.2. Strzała.

 • nie powinna posiadać motylków,
 • długość strzały może wynosić maksymalnie 150 cm, a średnica musi być mniejsza lub równa 6,5mm,
 • musi posiadać silną linkę wytrzymującą strzał nietrafiony w tarczę o długości 5 m (tolerancja wymiarowa =/- 10 cm)
 • w przypadku gdy kusza ma naciąg gumowy, linka oraz naciąg muszą mieć taką samą wytrzymałość,
 • zasięg strzału nie może być większy niż odległość strzału plus 1,1 m,
 • ostrze strzały musi być zaostrzone tak aby strzała łatwo przebijała tarczę,
 • ostrze strzały musi wpisywać się w następujące wymiary: odległość pomiędzy podstawą ostrza a końcem musi mieć minimalnie 11 mm, kąt ostrzenia nie może przekraczać 30 stopni;

5.3. Przyrządy celownicze.

Zabrania się następujących przyrządów celowniczych:

 • celowniki laserowe,
 • celowniki holograficzne,
 • urządzenia celownicze wyposażone w szkła powiększające,

5.4. Pozostałe wyposażenie.

Jako pozostałe wyposażenie traktuje się:

 • pas balastowy,
 • ubrania ochronne, pianki,
 • płetwy,
 • maska i rurka do oddychania,
 • rękawiczki, skarpety,
 • balast,
 • boja,
 • inne elementy ochronne,

Po zakończeniu zawodów cały sprzęt musi zostać zabrany z obszaru zawodów. Zawodnik jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej odległości od tarczy podczas próby strzeleckiej. Podczas strzału, żaden element wyposażenia zawodnika nie może przekroczyć powierzchni wyznaczonej prze ramkę strzelniczą. Strzały muszą być oddane bez pomocy dodatkowych ramion stabilizujących kuszę i nie może być w tej kwestii żadnych dwuznaczności.

6. Zestaw strzelniczy.

6.1. Tarcza.

6.1.1. Panel przedni i tylny.

Panele tarczy są wykonane z poliuretanu lub spienionego polistyrenu o wymiarach 30cm x 30cm x 3cm grubości każdy.

6.1.2. Grafika tarczy.

Jako grafike tarczy stosuje się samoprzylepną naklejkę, na której nadrukowane jest pięć obszarów punktowych (tarcz). Każdy z obszarów punktowych ma określone wymiary oraz punktację:

Numer strefy Kolor strefy Średnica Ilość punktów
Strefa pierwsza czarny 10 mm 600
Strefa druga biały 10-25 mm 500
Strefa trzecia czarny 25-40 mm 400
Strefa czwarta biały 40-55 mm 300

W przypadku trafienia w linie naliczana jest mniejsza ilość punktów.

6.2. Ramka tarczy strzelniczej.

Ramka tarczy strzelniczej musi być tak skonstruowana, żeby możliwe było zamontowanie w niej tarczy i tylnego panela. Oś tarczy powinna znajdować się na wysokości 70 centymetrów nad podłożem z tolerancją +/- 2 cm. Podstawa ramki tarczy powinna gwarantować stabilność tarczy i być wyposażona w osłony. Opcjonalnie, ramka może być wyposażona w lampę ostrzegawczą umieszczoną na górze pokazującą gotowość do strzału. Jeżeli zestaw strzelecki nie posiada lampy ostrzegawczej, gotowość do strzału sygnalizuje Sędzia torowy opuszczając chorągiewkę sygnalizacyjną.

6.3. Ramka strzelnicza.

Okno strzelnicze wyznacza linię strzału. Ustawione jest na dnie basenu w odległości ustalającej dystans strzału. Podczas próby zawodnik nie może przekroczyć powierzchni wyznaczonej przez okno strzelnicze żadnym elementem wyposażenia.

6.4. Stabilizator strzelca, przyssawka lub balast (uchwyt podwodny).

Przyssawka denna lub balast pozwalają nurkowi przytrzymać się przy dnie zapewniając prawidłową pozycję do strzału. Dolna część powinna być pokryta substancją antypoślizgową. Maksymalna wysokość uchwytu nad dnem nie powinna przekraczac 25 cm.

7. Zawodnicy.

7.1. Kategorie wiekowe.

 • młodziki: 14 – 15 lat,
 • juniorzy: 16 – 17 lat,
 • seniorzy: 18 – 49 lat,
 • weterani: 50+ lat,

Aby uczestniczyć w zawodach, pływak powinien mieć ukończone przynajmniej 14 lat w pierwszy dzień zawodów. Zawodnicy są klasyfikowanie wg wieku jaki osiągneli w pierwszy dzień zawodów. Organizator zawodów decyduje przed ogłoszeniem zawodów o wyborze kategorii wiekowych.

Junior może być zaklasyfikowany jako senior pod warunkiem przyjęcia zasad przeznaczonych dla seniorów. Zapisy oraz rejestracja zawodników powinny być przeprowadzone przed zawodami, a osoby chcące brać udział w zawodach muszą przedstawić aktualne badania lekarskie. Lub złożyć organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą mięć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

7.2. Rejestracja zawodników.

Przed zawodami każdy zawodnik musi przygotować:

 • zaświadczenie lekarskie oraz, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów, ubezpieczenie zawodników, oraz oświadczenie o odpowiedzialności;

Sekretarz zawodów lub Sędzia główny dostarcza każdemu zawodnikowi numer startowy.

8. Bezpieczeństwo.

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo jest organizator zawodów. Organizator dostarcza apteczkę pierwszej pomocy włącznie z butlą tlenową do użytku lekarza lub wykwalifikowanego ratownika medycznego. Sędzia główny wraz z ratownikiem lub lekarzem muszą się upewnić, że sprzęt paramedyczny jest zgodny z przepisami dotyczącymi sprzętu ratowniczego i zapewniają bezpieczeństwo.

Podczas każdej serii strzeleckiej na powierzchni przy torze strzeleckim musi znajdować się ratownik medyczny wraz z wyposażeniem. Pod wodą nad bezpieczeństwem zawodnika czuwa Sędzia torowy, który obserwuje całą próbę i w razie konieczności podejmuję natychmiastową akcję ratowniczą.

9. Przebieg zawodów.

Młodziki i juniorzy strzelają z odległości 3 metrów natomiast seniorzy i weterani strzelają z odległości 4 metrów.

9.1. Test.

Każdemu zawodnikowi przysługują trzy strzały próbne.

9.2. Rodzaje rywalizacji.

 • indywidualne strzelectwo do celu,
 • biathlon,
 • wielki biathlon

9.3. Przebieg próby strzeleckiej.

 • każdy zawodnik ma swój numer startowy wg którego jest wzywany do zajęcia pozycji startowej w basenie,
 • zawodnik ustawia się za linią startu (strefa bezpieczna) i oczekuje na sygnał START,
 • próba strzelecka rozpoczyna się na sygnał sędziego startowego, który odlicza pozostały czas wskazując 30 sekund do startu, następnie 10 sekund do startu oraz ostatecznie odlicza każdą sekundę poniżej 5 sekund, zakańczając odliczanie sygnałem START,
 • zawodnik nie ma prawa przekroczyć linii startu przed sygnałem startowym; w przeciwnym przypadku traktowane jest to jako falstart i zapisywane na tarczy zawodnika przez Sędziego mierzącego czas; w czasie zliczania punktów zostanie naliczona kara punktowa w wysokości 1000 pkt,
 • po każdej serii, zawodnik ma obowiązek powrócić za linię startową, gdzie czeka na pozwolenie opuszczenia miejsca startowego,

9.4. Zapisywanie wyników.

 • osoba mierząca czas zapisuje czas na tarczy strzelniczej z dokładnością do 1/100 sekundy,
 • Sędzia torowy przekazuje Osobie mierzącej czas informacje o wszystkich karach za przekroczenie linii strzału,
 • osoba mierząca czas zapisuje wszystkie kary na tarczy zawodnika a następnie, obsługa zawodów dostarcza tarczę do sędziego zastępczego, który wraz z zawodnikiem, lub w przypadku rywalizacji drużynowej – kapitanem drużyny, zbiera punktację z tarczy po czym przekazuje ilość punktów i czas do osoby zapisującej wyniki,
 • zawodnik podpisuje tarczę, co traktowane jest jako zatwierdzenie wyniku.

9.5. Wypadki i zdarzenia losowe.

9.5.1. Uszkodzenie sprzętu zawodnika.

W przypadku uszkodzenia sprzętu zawodnika możliwa jest naprawa uszkodzonego sprzętu w czasie wykonywania próby. Zawodnik może usunąć usterkę tylko i wyłącznie samodzielnie. Podczas dokonywania naprawy czas biegnie dalej. Napraw sprzętu można dokonywać wyłącznie w wodzie w strefie bezpiecznej. Podczas próby zakazana jest wymiana kuszy.

W przypadku uszkodzenia sprzętu strzeleckiego w sposób trwały, uniemożliwiający naprawe i zakończenie próby, zawodnik musi się wycofać. W takim przypadku naliczane są punkty zdobyte do momentu powstania uszkodzenia.

9.5.2. Przesunięcie uszkodzenie tarczy.

W przypadku przesunięcia lub uszkodzenia tarczy Organizator musi ustawić tarcze na miejscu lub dokonać jej reperacji, a w skrajnym wypadku wymiany. W trakcie ustawiania i naprawy tarczy czas nie jest naliczany.

10. Dyskwalifikacja.

Natychmiastową dyskwalifikację z zawodów powoduje:

 • każdy strzał wyprowadzony poza tor strzelniczy,
 • kierowanie kuszy podczas załadunku oraz wykonywania próby strzeleckiej w kierunku innym niż miejsce strzeleckie,
 • kierowanie kuszy w stronę dna basenu,
 • wyciągnięcie załadowanej kuszy nad powierzchnię wody,
 • nie zabezpieczenie kuszy po uzbrojeniu kuszy strzałą,
 • przedwczesne odbezpieczenie kuszy,
 • złamanie zasad fair play,
 • naruszenie zasad bezpieczeństwa,
 • strzał niesprawną kuszą, z pękniętą linką lub gumą,

11. Skargi i zażalenia.

W przypadku różnic w interpretacji postanowień sędziowskich, każdemu zawodnikowi, przysługuje prawo do zażalenie w formie pisemnej. Aby wnieść zażalenie należy uiścić opłatę ustalona przez Organizatora, jako depozyt. W przypadku nie uznania zażalenia depozyt nie będzie zwracany.

12. Sprawy nie uregulowanie w niniejszych zasadach.

W przypadku wystąpienia spraw spornych, które są nie uregulowane niniejszym spisem zasad, rozstrzygnięcie ich zajmuje się Panel sędziowski.

13. Konkurencje sportowe.

13.1. Indywidualne strzelectwo do celu.

13.1.1. Definicja.

Konkurencja polega na oddaniu przez zawodnika 10 strzałów. Każdy zawodnik dysponuje celem w postaci 5 tarcz. Podczas próby zawodnik wykonuje po dwa strzały na tarczę. Przebieg konkurencji limitowany jest czasem 10 minut. Każdy strzał po oficjalnym czasie nie jest klasyfikowany. Linia startowa wyznaczona jest w odległości 15 m od płaszczyzny tarczy z tolerancją 10 cm. W każdej chwili próby zawodnik może wynurzyć się na powierzchnię i zaczerpnać powietrza. Czas po ostatnim strzale zatrzymywany dopiero kiedy zawodnik po zabraniu strzały wynurzy głowę w strefie bezpiecznej.

13.1.2. Przebieg konkurencji.

Zawodnik z przygotowaną do strzału kuszą zanurza się w strefie bezpiecznej po oficjalnym sygnale startowym. Podczas zanurzenia przekracza linię startową i ustawia się w miejscu strzelniczym pod wodą. Po oddaniu strzału do tarczy, płynie do niej i wyciąga strzałę. Następnie wraca do strefy bezpiecznej, gdzie kierując kuszę w strone tarczy dokonuje jej załadunku. Po przygotowaniu się do kolejnego strzału całą procedurę wykonuje ponownie 10 razy na próbę nie przekraczając limitu czasowego.

Uwaga:

Skierowanie naładowanej kuszy w innym kierunku niż tarcza zawodnika lub wyciągnięcie jej nad powierzchnię wody skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją!

13.1.3. Kary.

 • W przypadku gdy zawodnik w limicie czasowym wykona więcej niż 10 strzałów, strzał najniżej punktowany zostanie odrzucony automatycznie.
 • W przypadku wykonania więcej niż 10-ciu punktowanych trafień podczas serii strzeleckiej, po odrzuceniu najgorszego strzału, do ostatecznej punktacji wliczane jest najniżej punktowane trafienie spośród wszystkich trafień dodatkowych.
 • W przypadku kiedy zawodnik decyduje się na oddanie dodatkowych strzałów i żaden z nich nie jest punktowany, do sumy punktów nie zostaną zaliczone najwyżej punktowane strzały z serii podstawowej.
 • Zawodnik podczas serii podstawowej ma obowiązek wykonania po 2 strzały na każdą z 5 pól tarczy. W przypadku gdy liczba trafień na pole tarczy będzie większa niż 2, zliczane są tylko 2 najlepsze trafienia.

Zawodnikowi nalicza się 50 pkt karnych w każdym z następujących przypadków:

 • wykona strzał zanim Sędzia torowy da sygnał (opuszczenie chorągiewki) gotowości tarczy,
 • za każdy strzał który nie trafi w ramkę tarczy,

13.1.4. Punktacja.

Zawodnik otrzymuje punkty zgodnie z trafieniami. Wynik końcowy punktacji danej próby strzeleckiej stanowi liczba punktów za trafienia pomniejszona o punkty karne, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 13.1.3.

13.2. Biathlon.

13.2.1. Definicja.

Konkurencja polega na oddaniu przez zawodnika 3 strzałów. Każdy zawodnik dysponuje celem w postaci 5 tarcz, wszystkie 3 strzały muszą zostać oddane do innej tarczy. Zawodnik sam dokonuje wyboru celu. Przebieg konkurencji limitowany jest czasem 10 minut. Każdy strzał po oficjalnym czasie nie jest klasyfikowany. Linia startowa wyznaczona jest w odległości 15 m od płaszczyzny tarczy z tolerancją 10 cm. Zawodnik po zanurzeniu się w strefie bezpiecznej wykonuje całą próbę na jednym oddechu. Po zakończeniu próby zawodnik może wynurzyć się ponownie po przekroczeniu linii wyznaczającej strefę bezpieczną. Czas po ostatnim strzale zatrzymywany jest dopiero kiedy zawodnik po zabraniu strzały wynurzy głowę w strefie bezpiecznej.

13.2.2. Przebieg konkurencji.

Zawodnik z przygotowaną do strzału kuszą zanurza się w strefie bezpiecznej po oficjalnym sygnale startowym. Podczas zanurzenia przekracza linię startową i ustawia się w miejscu strzelniczym pod wodą. Po oddaniu strzału do tarczy, płynie do niej i wyciąga strzałę. Następnie wraca do strefy bezpiecznej, gdzie kierując kuszę w strone tarczy dokonuje jej załadunku. Po przygotowaniu się do kolejnego strzału całą procedurę wykonuje ponownie 3 razy na serię nie przekraczając limitu czasowego. Zawodnik całą próbę wykonuje na jednym wdechu. Wynurzenie się podczas próby poza strefą bezpieczna skutkuje unieważnieniem próby.

13.2.3. Kary.

 • W przypadku gdy zawodnik w limicie czasowym wykona więcej niż 3 strzały, strzał najniżej punktowany zostanie odrzucony automatycznie.
 • W przypadku wykonania więcej niż 3 punktowanych trafień podczas serii strzeleckiej, po odrzuceniu najgorszego strzału, do ostatecznej punktacji wliczane jest najniżej punktowane trafienie spośród wszystkich trafień dodatkowych.
 • W przypadku kiedy zawodnik decyduje się na oddanie dodatkowych strzałów i żaden z nich nie jest punktowany, do sumy punktów nie zostaną zaliczone najwyżej punktowane strzały z serii podstawowej.
 • Zawodnik podczas serii podstawowej ma obowiązek wykonania po 1 strzału na każdą z 3 wybranych pól tarczy. W przypadku gdy liczba trafień na pole tarczy będzie większa niż 2, zliczane jest tylko najlepsze trafienie.

Zawodnikowi nalicza się 50 pkt karnych w każdym z następujących przypadków:

 • wykona strzał zanim Sędzia torowy da sygnał (opuszczenie chorągiewki) gotowości tarczy,
 • za każdy strzał który nie trafi w ramkę tarczy,

13.2.4. Punktacja.

Zawodnikowi nalicza się punkty zgodnie z następującym wzorem:

[ilość punktów z trafień – (czas próby w sekundach x 2) x 3] – kary

Przykładowa tabela naliczania punktów:

Ilość punktów z trafień 600+500+300 pkt 1400 pkt
Czas serii – 00:02:30 (150 sekund) x 2 -300 pkt
Suma punktów: 1100 pkt
suma punktów x 3 3300 pkt
Kary 50 pkt -50 pkt
Ostateczna liczba punktów: 2250 pkt

13.3. Wielki Biathlon.

13.3.1. Definicja.

Konkurencja polega na oddaniu przez zawodnika 5 strzałów. Każdy zawodnik dysponuje celem w postaci 5 tarcz, wszystkie 5 strzałów musi zostać oddane do innej tarczy. Przebieg konkurencji limitowany jest czasem 10 minut. Każdy strzał po oficjalnym czasie nie jest klasyfikowany. Linia startowa wyznaczona jest w odległości 10 m od płaszczyzny tarczy z tolerancją 10 cm. Zawodnik po zanurzeniu się w strefie bezpiecznej wykonuje całą próbę na jednym oddechu. Po zakończeniu próby zawodnik może wynurzyć się ponownie po przekroczeniu linii wyznaczającej strefę bezpieczną. Czas po ostatnim strzale zatrzymywany jest dopiero kiedy zawodnik po zabraniu strzały wynurzy głowę w strefie bezpiecznej.

13.3.2. Przebieg konkurencji.

Zawodnik z przygotowaną do strzału kuszą zanurza się w strefie bezpiecznej po oficjalnym sygnale startowym. Podczas zanurzenia przekracza linię startową i ustawia się w miejscu strzelniczym pod wodą. Po oddaniu strzału do tarczy, płynie do niej i wyciąga strzałę. Następnie wraca do strefy bezpiecznej, gdzie kierując kuszę w strone tarczy dokonuje jej załadunku. Po przygotowaniu się do kolejnego strzału całą procedurę wykonuje ponownie 5 razy na serię nie przekraczając limitu czasowego. Zawodnik całą próbę wykonuje na jednym wdechu. Wynurzenie się podczas próby poza strefą bezpieczna skutkuje unieważnieniem próby.

W tej konkurencji nie liczą się punkty z trafień ale czas w którym zawodnik zrealizuje pierwsze 3 trafienia w strefę pierwszą i drugą tarczy. Zawodnik nie musi powtarzać próby 5 razy jeżeli trafi w pierwszą lub drugą strefę tarczy przy pierwszych 3 trafieniach. Zakończenie konkurencji zawodnik sygnalizuje przez podniesienie ręki po wypłynięciu w strefie bezpiecznej. Do punktacji liczy się czas od momentu startu do momentu wynurzenia się zawodnika i zasygnalizowania podniesieniem ręki zakończenia konkurencji, po trzeciej celnej próbie.

13.3.3. Bonus.

Zawodnikowi, który mimo 3 trafień decyduje się na kolejną próbę, przysługuje bonus w postaci redukcji końcowego czasu o 3 sekundy od każdego dodatkowego trafienia.

13.3.4. Kary.

Do czasu zawodnika dolicza się 5 sekund kary w każdym z następujących przypadków:

 • wykona strzał zanim Sędzia torowy da sygnał (opuszczenie chorągiewki) gotowości tarczy,
 • za każdy strzał który nie trafi w ramkę tarczy,

13.3.5. Punktacja.

Ostateczna punktacje w tej konkurencji stanowi przelicznik ilości sekund w czasie których zawodnik dokona 3 trafień w strefę 1 i 2 tarczy, powiększona o bonus i pomniejszona o kary.

Przykładowe wyliczenie punktacji:

 • czas serii, po zasygnalizowaniu końca próby przez zawodnika  – 00:02:20
 • ilość trafień w strefę 1 i 2 tarczy – 4
 • kara za jeden strzał nie trafiony w ramkę tarczy – 5s.
Czas serii w sekundach 00:02:20 140 s
Ilość trafień 4 -3 s
Kary 1 +5 s
Ostateczny wynik 142 s

14. Ostateczny ranking zawodów.

Każde zwody mogą odbywać się w kilku konkurencjach. O ilości i rodzaju konkurencji na zawodach decyduje Organizator. Do ostatecznego rankingu zliczane są punkty z poszczególnych konkurencji z godnie z następującymi zasadami.

14.1. Indywidualne strzelectwo do celu.

W tej konkurencji do ostatecznego rankingu wliczana jest całkowita ilość punktów uzyskana podczas serii strzeleckiej.

14.2. Biathlon.

W tej konkurencji do ostatecznego rankingu wliczana jest całkowita ilość punktów uzyskana podczas serii strzeleckiej.

14.3. Wielki Biathlon.

W tej konkurencji punkty do ostatecznego rankingu naliczane są wg następującego wzoru:

5000 + [3 x (50 – ilość sekund uzyskanych podczas serii)]

Przykładowe wyliczenie punktacji dla przykładu podanego w punkcie 13.3.5:

5000 + [3 x (50 – 142)] = 4724 pkt.

Uwaga:
Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie „French Underwater Federation Rules for Underwater Target Shooting” na potrzeby Stowarzyszenia Spearfishing Poland i stanowią pierwsze oficjalne wytyczne dla organizacji zawodów w indywidualnym strzelectwie basenowym w Polsce.

Zasady opracowali: Jacek Garbacz, Daniel Sielowski


2 przemyślenia nt. „Zasady organizowania oraz przeprowadzania zawodów w indywidualnym strzelectwie basenowym

 • Odnośnie punktu 13.2.4. Punktacja w konkurencji biathlon. Konieczne poprawki w te albo we wte:

  Zgodnie z kolejnością działań w matematyce w pierwszej kolejności wykonywane jest mnożenie a potem dodawanie lub odejmowanie z podanego w artykule wzoru:
  [ilość punktów z trafień – (czas próby w sekundach x 2) x 3] – kary podstawiając dane z przykładu otrzymuje się zgodnie z prawami matematyki:

  [1400 – (150 x 2 ) x 3]- 50 = 1400 – 900 – 50 = 450 punktów

  Przyjmując że wzór miał wygladać tak:

  [ilość punktów z trafień – (czas próby w sekundach x 2)] x 3 – kary

  to i tak otrzymujemy:

  [1400 – (150 x 2 )] x 3 – 50 = (1400 – 300) x 3 – 50 = 3250 punktów

  a więc i tak i tak wartość inną niż podane w przykładzie 2250 punktów.

  Warto wprowadzić poprawki bo sposób naliczania punktów rzutuje na taktykę ponieważ jedna ze zmiennych jest tutaj czas a drugą ilosc zdobytych punktów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *